Μέλη ΣΔΚΜ Δ.Σ. ΟΔΚΕ

ΔΣ ΟΔΚΕ
ΑΑ Ονοματεπώνυμο
1 Γιώργος Μηναρετζόπουλος Ταμίας