Τεχνική Επιτροπή

Τεχνική Επιτροπή
ΑΑ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Κορομηλάς Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2 Μηναρετζόπουλος Γεώργιος Μέλος
3 Τζαφλέρης Δημήτριος Μέλος